algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ateljee heksenfee is eigendom van Katrien Van obberghen en een eenmanszaak, vrijgesteld van B.T.W.
Ateljee heksenfee
Torenstraat 50 D
3384 Attenrode-Wever
België
Telefoon: 0468 21 32 83
email: katrien@ateljeeheksenfee.be
BTW nummer: BE0701.663.851
IBAN BE66 9733 5185 8743
BIC: ARSPBE22


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling/opdracht/afspraak tussen de klant (hierna ook hij/zij) en Katrien Van obberghen/Ateljee Heksenfee (hierna ook wij/ons). Ateljeeheksenfee.be is eigendom van Katrien Van obberghen. In onderstaande voorwaarden is Ateljee Heksenfee steeds vervangbaar door Katrien Van obberghen.
Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper duidelijk beschikbaar gesteld. De Koper zal deze algemene voorwaarden dan ook uitdrukkelijk aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid ervan. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.


Auteursrecht

Op alle afbeeldingen van Ateljee heksenfee rust auteursrecht. Niets van deze website (www.ateljeeheksenfee.be) mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Ateljee heksenfee/Katrien Van obberghen. Omwille van het auteursrecht wordt op elk ontwerp `ateljeeheksenfee.be` gedrukt.

Alle illustraties en ontwerpen die op maat gemaakt worden voor de klant blijven eigendom van Ateljee Heksenfee/Katrien Van obberghen. Gebruik van deze illustraties/ontwerpen in welke vorm dan ook kunnen enkel na een uitdrukkelijke overeenkomst tussen klant en Ateljee Heksenfee.


Aanbod, prijzen, kosten en aanvaarding van de bestelling

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ateljee heksenfee niet. Ateljee heksenfee is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ateljee heksenfee is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, vrijgesteld van BTW. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto`s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Ateljee heksenfee.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ateljee heksenfee. Ateljee heksenfee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Offertes zijn steeds vrijblijvend en slechts bindend na schriftelijk akkoord van beide partijen.

Ateljee heksenfee heeft te allen tijden het recht om haar prijzen te wijzigen.


Levering of afhaling

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De verkoper doet beroep op de leverancier BPost of PostNL.
De levering van producten zal zo spoedig mogelijk geschieden. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Ateljee heksenfee kan niet verantwoordelijk geacht worden voor vertragingen, beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via Bpost of PostNL. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering of afhaling moet door de Koper onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.
Betaling
De Klant heeft de keuze tussen verschillende betaalmogelijkheden die kenbaar worden gemaakt op de webshop.
Facturen dienen binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
Ateljee heksenfee is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht om de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
De Koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.
De Verkoper behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.


Klachten

Bij ontevredenheid vragen wij zo snel mogelijk contact op te nemen via mail (katrien@ateljeeheksenfee.be). We nemen dan zo snel mogelijk contact op om samen naar een geschikte oplossing te zoeken.

Klachten worden door Ateljee heksenfee in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen gemeld worden via het e-mailadres katrien@ateljeeheksenfee.be. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn.

Bij drukwerk op maat moeten eventuele opmerkingen of klachten over het drukwerk binnen de 24u na ontvangst van het pakket en voor elk gebruik, gemeld worden via email aan katrien@ateljeeheksenfee.be.


Retourneren van de goederen

De koper heeft het recht zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de koper naar de verkoper zijn voor eigen rekening. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Ateljee heksenfee geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de koper contact opnemen met de verkoper via katrien@ateljeeheksenfee.be. De verkoper zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Maatwerk en cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.


Overmacht/aansprakelijkheid

In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de Verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de Verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van de Verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, …

Ateljee Heksenfee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diensten door derden (bv. Pakketdienst, drukker,...). De totale aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan de totale prijs die de klant betaald heeft voor het schadegeval.


Afbeeldingen en kleuren

De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van Ateljee heksenfee afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm. Bekijk de digitale proefdruk zeker op een computerscherm en niet op een tablet of smartphone. Bij tablets en smartphones is de kleurweergave niet juist.


Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Ateljee heksenfee gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Ateljee heksenfee respecteert de privacy van alle bezoekers van de website en klanten. Alle gegevens worden vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Ateljee heksenfee gebruik van mailchimp. Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd na toestemming van de ontvanger. Indien de ontvanger geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen kan hij/zij ten allen tijde uitschrijven.


maatwerk

Alle illustraties en ontwerpen blijven eigendom van Katrien Van obberghen. Illustraties en ontwerpen mogen enkel gebruikt worden zoals vastgelegd in de offerte.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. De klant controleert zelf de digitale proeven op (spellings)fouten . Ateljee Heksenfee/Katrien Van obberghen is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het drukwerk.

Voor geboortekaartjes stuurt de klant na de geboorte de ontbrekende gegevens (datum, gewicht, lengte,...) door naar Katrien Van obberghen per mail (katrien@ateljeeheksenfee.be) of per sms (0468/21 32 83).

Indien de klant zelf beeldmateriaal aanlevert om te verwerken in een ontwerp op maat is de klant verantwoordelijk voor het gebruiksrecht en de kwaliteit van het aangeleverde materiaal.

Kosteloos annuleren kan enkel binnen de 24 uur na het opgeven van een bestelling/goedkeuren van een offerte. Je stuurt hiervoor een mail naar katrien@ateljeeheksenfee.be.

Voor een annulering die later gebeurt betaalt de klant minimaal 30 euro annuleringskosten.

Indien de klant annuleert na het ontvangen van de eerste digitale proef rekenen we annuleringskosten naargelang de opdracht.
Voor een annulering van een ontwerp uit de standaardcollectie betaalt de klant 35 euro.
Voor een annulering van een ontwerp uit de standaardcollectie met de optie aanpassingen lay-out betaalt de klant 60 euro.
Voor een annulering van een ontwerp volledig op maat betaalt de klant minimaal 250 euro. De annuleringskosten voor een ontwerp op maat staan in verhouding tot de vooraf afgesproken ontwerpkosten. Met een minimum van 250 euro wordt als regel genomen:
Na eerste digitale proef (en voor tweede digitale proef): 75% van de ontwerpkosten
Na tweede digitale proef (en voor derde digitale proef): 85% van de ontwerpkosten
Na derde digitale proef (en voor eventuele vierde digitale proef): 90% van de ontwerpkosten

Annuleren na het aanleveren van definitieve bestanden of na de opdracht tot productie is niet meer mogelijk. In dit geval dient de klant de volledige factuur te betalen en kan er geen terugbetaling aangevraagd worden.


Juridisch

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
De rechtbanken van Leuven zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, tenzij Ateljee heksenfee er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de koper.

Ateljee heksenfee behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2022 - 2024 Ateljee heksenfee | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel